Министерството на иновациите и растежа публикува за обществено обсъждане процедурата „Внедряване на иновации в предприятията“. Тя е с бюджет 293,4 млн. лв. е от Програмата „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП).

От нея ще могат да се възползват микро-, малки, средни фирми и дружества с до 499 служители от различни икономически сектори. Проектите им трябва да са свързани с внедряване на иновация в някоя от петте тематични области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация – „Информатика и ИКТ“, „Мехатроника и микроелектроника“, „Индустрия за здравословен живот, биоикономика и биотехнологии“, „Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии“ и „Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика“.

Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ ще бъде 50 000 лв., а максималният ще е диференциран спрямо големината на компаниите. Микро предприятията ще могат да кандидатстват най-много за 200 000 лв., малките – за 500 000 лв., а средните и дружествата с до 499 работници – за 800 000 лв. Съфинансирането ще бъде от 20% до 45% в зависимост от избрания режим на помощ, категорията на предприятието и мястото на изпълнение на проекта.

Кандидатстването по процедурата отново ще бъде онлайн през системата ИСУН 2020. За улеснение на фирмите ще бъдат изготвени насоки за попълване на формуляра за кандидатстване и придружителните документи към него. Общественото обсъждане ще продължи до 08.08.2023 г., включително.

Предложения и коментари може да се изпращат в системата ИСУН 2020, раздел „Европейски фондове при споделено управление (2021-2027)“, „Процедури за обществено обсъждане“ на следния линк:  https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoPublicDiscussion/4a502f48-316b-488d-93cc-bb014709ad81

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *