Процедура BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“

Project plan with pen

ОП „Иновации и конкурентоспособност“, процедура BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“ Прием на проекти: 03 Май – 23 Май 2022 г.Допустими бенефициенти: МСП, осъществявали икономическа дейност през 2018, 2019 и 2020 г., с определен минимален оборот според категорията предприятие.Цел на процедурата: подобряване на енергийната ефективност Размер на помощта: от 25 000 до 150 000 лв., […]

ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ

business

Възможности за финансиране от 2022 г.: 1. За домакинства или собственици на еднофамилни сгради и многофамилни сгради, които не са свързани към топлопреносни и газопреносни мрежи: Програма за финансиране на единични мерки за енергия от възобновяеми източници (ЕВИ) в еднофамилни сгради и многофамилни сгради, които не са свързани към топлопреносни и газопреносни мрежи   2. […]

Подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

Farm with product

Програма за развитие на селските райони – подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ Краен срок за прием на проекти: 25.02.2022 г. Допустими бенефициенти: земеделски стопани; групи или организации на производители, еднолични търговци и юридически лица. Размер на помощта: от 29 337 лв. до 5 867 400 лв. Допустими дейности: внедряване на нови и/или […]

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ И ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА“ 2021 2027

Man working with a computer, General Data Protection Regulation and European Union flag

Възможности за финансиране: Приоритет 1 „ Иновации и растеж “: Специфична цел 1 – Развитие и засилване на капацитета за научни изследвания и иновации и на въвеждането на модерни технологии Грантове: Подкрепа за осъществяване на вътрешни за предприятията НИРД и иновации; Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията (индикативно обявяване: 2022 г.); Подкрепа за заявяване […]