BG-RRP-3.005 – Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия

Project plan with pen

BG-RRP-3.005 – Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия Очаквано обявяване на процедурата: Октомври 2022 г.Допустими бенефициенти: микро, малки и средни предприятия в определени допустими КИД 2008.Размер на помощта: от 3 000 до 20 000 лв., в зависимост от типа дейности, 100% грант.Допустими дейности:  Група I. ИКТ услуги/решения […]

BG-RRP-4.021 – ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДИ В СФЕРАТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО, ТЪРГОВИЯТА И УСЛУГИТЕ, КАКТО И СГРАДИ ОТ СЕКТОР ТУРИЗЪМ

Project plan with pen

BG-RRP-4.021 – ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДИ В СФЕРАТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО, ТЪРГОВИЯТА И УСЛУГИТЕ, КАКТО И СГРАДИ ОТ СЕКТОР ТУРИЗЪМ Очаквано обявяване на процедурата: Октомври 2022 г.Допустими бенефициенти: микро, малки, средни  и големи предприятия.Размер на помощта: от 100 000 до  2 500 000 лв., в зависимост от категорията; от тр 35 до 100% грант.Допустими дейности: […]

Енергийна ефективност в индустрията

Project plan with pen

ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО 2014-2021 – Малка грантова схема „Енергийна ефективност в индустрията“ Краен срок за прием на проекти: 21 Октомври 2022 г.Допустими бенефициенти: Всички лица, които имат регистрация на територията на Република България и са търговци по смисъла на чл. 1 от Търговския закон.Размер на помощта: от 150 000 до 200 000 […]

Технологична модернизация в МСП

Project plan with pen

План за възстановяване и устойчивост, процедура „Технологична модернизация в МСП“ Краен срок за прием на проекти: 21 Септември 2022 г.Допустими бенефициенти: микро, малки и средни предприятия в един от следните сектори: Сектор C  Преработваща промишленост, Сектор J „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения“, Сектор М „Професионални дейности и научни изследвания“, с 3 приключени финансови […]

ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ

business

Възможности за финансиране от 2022 г.: 1. За домакинства или собственици на еднофамилни сгради и многофамилни сгради, които не са свързани към топлопреносни и газопреносни мрежи: Програма за финансиране на единични мерки за енергия от възобновяеми източници (ЕВИ) в еднофамилни сгради и многофамилни сгради, които не са свързани към топлопреносни и газопреносни мрежи   2. […]

Подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

Farm with product

Програма за развитие на селските райони – подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ Краен срок за прием на проекти: 25.02.2022 г. Допустими бенефициенти: земеделски стопани; групи или организации на производители, еднолични търговци и юридически лица. Размер на помощта: от 29 337 лв. до 5 867 400 лв. Допустими дейности: внедряване на нови и/или […]

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ И ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА“ 2021 2027

Man working with a computer, General Data Protection Regulation and European Union flag

Възможности за финансиране: Приоритет 1 „ Иновации и растеж “: Специфична цел 1 – Развитие и засилване на капацитета за научни изследвания и иновации и на въвеждането на модерни технологии Грантове: Подкрепа за осъществяване на вътрешни за предприятията НИРД и иновации; Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията (индикативно обявяване: 2022 г.); Подкрепа за заявяване […]