„Адаптирана работна среда”

Stressed, Exhausted Medical Worker in Personal Protective Equipment During Corona Virus Pandemic.

Адаптирана работна среда Краен срок за прием на проекти: 05 Януари 2024 г.Допустими бенефициенти:  търговски дружества Безвъзмездна помощ: 80% за големи предприятия, 100% за МСПДопустими разходи: за разработване и прилагане на „зелени“ модели на организация на труд, за закупуване на ЛПС и колективни средства за защита, за СМР и т.н. За повече информация: ТУК

„Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията”

Zero waste concept. Forest plants, bouquet of flowers, Zero Waste text on open notebook

„Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията” Краен срок за прием на проекти: 03 Октомври 2023 г. Допустими бенефициенти:  да са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани не по-късно от 31.12.2020 г.; да са микро, малки и средни или големи предприятия; да са реализирали определени нетни приходи от продажби за 2022 г.; да са […]

„Разработване на иновации в предприятията“

Modern business woman with vr glasses for innovation

„Разработване на иновации в предприятията“ Очаквано обявяване на процедурата: Септември 2023 г.Допустими бенефициенти:  да са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани не по-късно от 31.12.2020 г.; да са микро, малки и средни предприятия, малки дружества със средна пазарна капитализация, големи предприятия; да са реализирали определени нетни приходи от продажби за 2022 г.;  Безвъзмездна помощ: от 25 […]

Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата

House roof covered with solar panels in winter with snow on top. Energy efficiency and maintenance

Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата Очаквано обявяване на процедурата: Февруари 2023 г.Допустими кандидати: физическо лице, български гражданин, гражданин на друга държава членка на Европейския съюз или гражданин на трета държава със статут на постоянно пребиваващ в Република България, обитаващ собствено еднофамилно жилище или собствено жилище в многофамилна сграда. Безвъзмездна помощ: от 70 до […]

„Внедряване на иновации в предприятията”

Robot, technology, modern, innovation technology,future, electronic, electronic, computer

Внедряване на иновации в предприятията Краен срок за прием на проекти: 31 Януари 2024 г.Допустими бенефициенти:  да са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани не по-късно от 31.12.2020 г.; да са микро, малки и средни или малки дружества със средна пазарна капитализация; да са реализирали определени нетни приходи от продажби за 2022 г.;  Безвъзмездна помощ: от […]

ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ

business

Възможности за финансиране от 2022 г.: 1. За домакинства или собственици на еднофамилни сгради и многофамилни сгради, които не са свързани към топлопреносни и газопреносни мрежи: Програма за финансиране на единични мерки за енергия от възобновяеми източници (ЕВИ) в еднофамилни сгради и многофамилни сгради, които не са свързани към топлопреносни и газопреносни мрежи   2. […]

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ И ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА“ 2021 2027

Man working with a computer, General Data Protection Regulation and European Union flag

Възможности за финансиране: Приоритет 1 „ Иновации и растеж “: Специфична цел 1 – Развитие и засилване на капацитета за научни изследвания и иновации и на въвеждането на модерни технологии Грантове: Подкрепа за осъществяване на вътрешни за предприятията НИРД и иновации; Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията (индикативно обявяване: 2022 г.); Подкрепа за заявяване […]