Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата

House roof covered with solar panels in winter with snow on top. Energy efficiency and maintenance

Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата Очаквано обявяване на процедурата: Февруари 2023 г.Допустими кандидати: физическо лице, български гражданин, гражданин на друга държава членка на Европейския съюз или гражданин на трета държава със статут на постоянно пребиваващ в Република България, обитаващ собствено еднофамилно жилище или собствено жилище в многофамилна сграда. Безвъзмездна помощ: от 70 до […]

„Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията”

Zero waste concept. Forest plants, bouquet of flowers, Zero Waste text on open notebook

„Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията” Очакван прием на проекти: Март 2023 г.Допустими бенефициенти:  да са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.; да са микро, малки и средни или големи предприятия; да са реализирали определени нетни приходи от продажби за 2021 г.; да са заявили подкрепа за икономическа […]

<strong>BG-RRP-3.006 „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията”</strong>

Solar farm, solar panels high efficiency solar power system

BG-RRP-3.006 „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията” Краен срок за прием на проекти: 15 Май 2023 г. Допустими бенефициенти: микро, малки, средни предприятия, малки дружества със средна пазарна капитализация и дружества със средна пазарна капитализация с 3 приключени финансови години Безвъзмездна помощ: до […]

BG-RRP-4.021 – ПОДКРЕПА ЗА ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДИ В СФЕРАТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО, ТЪРГОВИЯТА И УСЛУГИТЕ

cropped view of woman holding led lamp and carton house, energy efficiency at home concept

BG-RRP-4.021 – ПОДКРЕПА ЗА ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДИ В СФЕРАТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО, ТЪРГОВИЯТА И УСЛУГИТЕ Краен срок за прием на проекти: 15.06.2023 г.Допустими бенефициенти: микро, малки, средни  и големи предприятия.Размер на помощта: от 35 000 до  1 500 000 лв., в зависимост от категорията; от 35 до 65% грант.Допустими дейности:  Дейности за извършване на обследване за […]

ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ

business

Възможности за финансиране от 2022 г.: 1. За домакинства или собственици на еднофамилни сгради и многофамилни сгради, които не са свързани към топлопреносни и газопреносни мрежи: Програма за финансиране на единични мерки за енергия от възобновяеми източници (ЕВИ) в еднофамилни сгради и многофамилни сгради, които не са свързани към топлопреносни и газопреносни мрежи   2. […]

Подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

Farm with product

Програма за развитие на селските райони – подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ Краен срок за прием на проекти: 25.02.2022 г. Допустими бенефициенти: земеделски стопани; групи или организации на производители, еднолични търговци и юридически лица. Размер на помощта: от 29 337 лв. до 5 867 400 лв. Допустими дейности: внедряване на нови и/или […]

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ И ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА“ 2021 2027

Man working with a computer, General Data Protection Regulation and European Union flag

Възможности за финансиране: Приоритет 1 „ Иновации и растеж “: Специфична цел 1 – Развитие и засилване на капацитета за научни изследвания и иновации и на въвеждането на модерни технологии Грантове: Подкрепа за осъществяване на вътрешни за предприятията НИРД и иновации; Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията (индикативно обявяване: 2022 г.); Подкрепа за заявяване […]