Енергийна ефективност в индустрията

ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО 2014-2021 - Малка грантова схема „Енергийна ефективност в индустрията“

Краен срок за прием на проекти: 21 Октомври 2022 г.
Допустими бенефициенти: Всички лица, които имат регистрация на територията на Република България и са търговци по смисъла на чл. 1 от Търговския закон.
Размер на помощта: от 150 000 до 200 000 евро, дo 50% грант.
Допустими проекти: Проектното предложение следва да включва дейности, свързани с реализиране на енергоспестяващи мерки, водещи до повишаване на ефективността на индустриалните процеси, осъществявани в промишлената/ите система/и на предприятието/ята.

По настоящата процедура ще се насърчават проектни предложения, включващи улавянето и повторното използване в индустриалните процеси на отпадна топлина.

За повече информация: ТУК

Желаете да разбирате първи за предстоящи програми?

Абонирайте се за новини

EU Project

Ще Ви дадем максимално бързо информацията, от която имате нужда.