ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ И ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА“ 2021 2027

Възможности за финансиране:

Приоритет 1 „ Иновации и растеж “:

Специфична цел 1 – Развитие и засилване на капацитета за научни изследвания и иновации и на въвеждането на модерни технологии

Грантове:

 • Подкрепа за осъществяване на вътрешни за предприятията НИРД и иновации;
 • Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията (индикативно обявяване: 2022 г.);
 • Подкрепа за заявяване и защита на индустриална собственост в предприятията;
 • Подкрепа за развиване на иновационния капацитет в предприятията чрез привличане на чуждестранни изследователи;
 • Водено от общностите местно развитие – подкрепа за иновации в предприятията.

Допустими кандидати: МСП, малки дружества със средна пазарна капитализация (250 – 499 души); Големите предприятия са допустими за подкрепа единствено в сътрудничество с МСП

Специфична цел 2 – Усвояване на ползите от цифровизацията за гражданите дружествата изследователските организации и публичните органи

Комбинация между грант и финансов инструмент:

 • Насърчаване въвеждането на технологии от Индустрия 4.0 в предприятията;
 • Въвеждане на стандарти в областта на Индустрия 4.0;
 • Подкрепа за инвестиции, насочени към разработване на цифрови технологии, софтуер цифрови приложения в областта на Индустрия 4.0;
 • Прилагане на подходящи процеси за киберсигурност и поверителност на данните в МСП;
 • Повишаване на дигиталните умения на персонала във връзка с въведените технологии от Индустрия 4.0.

Допустими кандидати: МСП

Специфична цел 3 – Насърчаване на устойчивия растеж и конкурентоспособността на МСП и създаване на работни места, включително чрез производствени инвестиции

Грантове:

 • Подкрепа за производствени инвестиции в предприятията съгласно регионалния потенциал за развитие – подкрепа за семейни предприятия, предприятия от творческите индустрии и занаятите (индикативно обявяване – 2022 г.);
 • Подкрепа за развитие на предприемаческата екосистема насърчаване на интернационализацията и привличане на чуждестранни инвестиции предоставяне на комплексни услуги в подкрепа на МСП

Допустими кандидати: МСП, Браншови работодателски организации, институции, агенции в подкрепа на бизнеса и подобряване на бизнес средата.

Приоритет 2 „Кръгова икономика“:

Специфична цел 1Насърчаване на енергийната ефективност и намаляване на емисиите парникови газове

Комбинация между грант и финансов инструмент:

 • Дейности насочени към изпълнение на мерки за енергийна ефективност в предприятията въз основа на препоръки от енергиен одит – обследване за енергийна ефективност;
 • Въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт;
 • Въвеждане на системи за мониторинг и контрол на енергопотреблението;
 • Допълнителни дългови финансови инструменти – гаранционен и заемен и безвъзмездна финансова помощ.

Допустими кандидати: МСП, големи предприятия.

Специфична цел 2 – Насърчаване на прехода към кръгова и ресурсоефективна икономика

Грантове:

 • Мерки за подобряване на ресурсната ефективност в предприятията вкл. в областта на проектирането на продуктите, производството и управлението на отпадъците (комбинация между грант с финансов инструмент);
 • Разработване на иновативни продукти, процеси и бизнес модели в областта на кръговата икономика съгласно приоритетно направление “Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика на ИСИС 2021 2027“;
 • Внедряване на иновативни продукти, процеси и бизнес модели в областта на кръговата икономика съгласно приоритетно направление “Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика на ИСИС 2021 2027“;
 • Подкрепа за създаване на партньорства между предприятия за постигане на промишлена симбиоза
 • ВОМР – инвестиции в предприятията с цел подобряване на ресурсната ефективност;
 • ИТИ – подкрепа за предприятията в рамките на индустриални паркове за насърчаване на производства в областта на чистите технологии, кръговата и нисковъглеродната икономика.

Допустими кандидати: предприятия от всички сектори на икономиката.

Желаете да разбирате първи за предстоящи програми?

Абонирайте се за новини

EU Project

Ще Ви дадем максимално бързо информацията, от която имате нужда.