„Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията”

„Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията”

Краен срок за прием на проекти: 03 Октомври 2023 г.
Допустими бенефициенти:  да са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани не по-късно от 31.12.2020 г.; да са микро, малки и средни или големи предприятия; да са реализирали определени нетни приходи от продажби за 2022 г.; да са заявили подкрепа за икономическа дейност, която попада в сектор С „Преработваща промишленост”
Безвъзмездна помощ: от 20 дo 50% 
Допустими разходи: за придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи; или за придобиване на специализиран софтуер за производствения процес, представляващ дълготраен нематериален актив.

За повече информация: ТУК

Желаете да разбирате първи за предстоящи програми?

Абонирайте се за новини

EU Project

Ще Ви дадем максимално бързо информацията, от която имате нужда.