Подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

Програма за развитие на селските райони - подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

Краен срок за прием на проекти: 25.02.2022 г.

Допустими бенефициенти: земеделски стопани; групи или организации на производители, еднолични търговци и юридически лица.

Размер на помощта: от 29 337 лв. до 5 867 400 лв.

Допустими дейности: внедряване на нови и/или модернизиране на наличните мощности и подобряване на използването им; внедряване на нови продукти, процеси и технологии; намаляване на себестойността на произвежданата продукция; подобряване на енергийната ефективност; подобряване на възможностите за производство на биологични храни и др.

Допустими разходи: разходи за материални и нематериални инвестиции.

За повече информация: 4.2_ПРСР 

ИСУН 2020 (government.bg)

Желаете да разбирате първи за предстоящи програми?

Абонирайте се за новини

EU Project

Ще Ви дадем максимално бързо информацията, от която имате нужда.