Процедура BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“

ОП „Иновации и конкурентоспособност“, процедура BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“

Прием на проекти: 03 Май – 23 Май 2022 г.
Допустими бенефициенти: МСП, осъществявали икономическа дейност през 2018, 2019 и 2020 г., с определен минимален оборот според категорията предприятие.
Цел на процедурата: подобряване на енергийната ефективност 
Размер на помощта: от 25 000 до 150 000 лв., 50% грант.
Допустими дейности:
Дейности, насочени към подобряването на енергийната ефективност в предприятието;
Допустими разходи:
– Разходи за придобиване на машини, съоръжения, оборудване, системи представляващи дълготрайни активи и материали, включени в Списъка на допустимите категории материали и оборудване, с максимално допустимо завишаване на цените до 15%.

-Разходи за консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт в предприятията съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001 – до 8 000 лв.

– Разходи за консултантски услуги по сертифициране на система за енергиен мениджмънт в предприятията съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001 – до 10 000 лв.

За повече информация: ТУК

Желаете да разбирате първи за предстоящи програми?

Абонирайте се за новини

EU Project

Ще Ви дадем максимално бързо информацията, от която имате нужда.