13 сесия на Национален иновационен фонд

13 сесия - НИФ

Срок за прием на проекти: 18 Юли 2022 г. – 18 Август 2022 г.
Допустими бенефициенти: микро, малки, средни и големи предприятия

Допустими области за финансиране, в рамките на които трябва да попадат проектите:
1. Информатика и ИКТ;
2. Мехатроника и чисти технологии;
3. Индустрия за здравословен живот и Биотехнологии;
4. Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии

Максималният интензитет на помощта е: до 80% от допустимите разходи.

Максималната стойност на безвъзмездната финансова помощ: до 500 000 лв.

Продължителност на проекта: до 18 месеца.

Допустими разходи: разходи за заплати, амортизация на ДМА, материали и консумативи, външни услуги.

За повече информация: ТУК

Желаете да разбирате първи за предстоящи програми?

Абонирайте се за новини

EU Project

Ще Ви дадем максимално бързо информацията, от която имате нужда.