BG-RRP-4.021 – ПОДКРЕПА ЗА ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДИ В СФЕРАТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО, ТЪРГОВИЯТА И УСЛУГИТЕ

BG-RRP-4.021 - ПОДКРЕПА ЗА ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДИ В СФЕРАТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО, ТЪРГОВИЯТА И УСЛУГИТЕ

Краен срок за прием на проекти: 15.06.2023 г.
Допустими бенефициенти: микро, малки, средни  и големи предприятия.
Размер на помощта: от 35 000 до  1 500 000 лв., в зависимост от категорията; от 35 до 65% грант.
Допустими дейности: 

  • Дейности за извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране за ЕЕ – първоначално обследване за енергийна ефективност за целите на подаване на предложение по настоящата процедура;
  • дейности за изпълнение на СМР за прилагане на мерки за енергийна ефективност и мерки за оползотворяване на енергия от възобновяеми източници, ако са посочени в енергийното обследване, в т. ч. всички съпътстващи СМР, необходими за изпълнение на мерките;
  • дейности за изготвяне на инвестиционен проект и оценка на съответствието му съгласно ЗУТ;
  • дейности за авторски надзор, съгласно ЗУТ;
  • дейности за строителен надзор, съгласно ЗУТ;
  • дейности, свързани с въвеждането на обектите в експлоатация;
  • Дейности за изготвяне на независима експертна оценка, изготвена от сертифициран енергиен одитор след приключване на дейностите по изпълнение на СМР – допустими само за ПИИ в режим на минимална помощ.

За повече информация: ТУК

Желаете да разбирате първи за предстоящи програми?

Абонирайте се за новини

EU Project

Ще Ви дадем максимално бързо информацията, от която имате нужда.