Технологична модернизация в МСП

План за възстановяване и устойчивост, процедура „Технологична модернизация в МСП“

Очаквано обявяване на процедурата: края на Юли 2022 г.
Допустими бенефициенти: микро предприятия /до 9 човека средносписъчен брой на персонала/ и малки предприятия /10-49 човека/, средни предприятия /50 – 249 човека/ и малки дружества със средна пазарна капитализация /250 – 499 човека/, в един от следните сектори: Сектор C  Преработваща промишленост, Сектор J „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения“, Сектор М „Професионални дейности и научни изследвания“, с 3 приключени финансови години.
Размер на помощта: от 200 000 до 391 166 лв., в зависимост от категорията; 50% грант.
Допустими разходи: придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи (ДМА); придобиване на специализиран софтуер, представляващ дълготраен нематериален актив (ДНА)

За повече информация: ТУК

Желаете да разбирате първи за предстоящи програми?

Абонирайте се за новини

EU Project

Ще Ви дадем максимално бързо информацията, от която имате нужда.