Услуги

icoo6

Консултации

 

За да получите достъп до безвъзмездно финансиране по европейски програми, освен добра идея, следва да отговаряте и на определени изисквания и критерии. Първоначалната консултация с експерти на ИЮ Проджект ООД ще ви помогне да се ориентирате и да придобиете реална представа за шансовете и стъпките за получаване на грантова помощ. Всяка една от нашите консултации е персонализирана и съобразена с потребностите на клиента.

Нашите консултации могат да бъдат проведени лично или онлайн и включват следните стъпки:

 • Запознаване с конкретната идея на кандидата и насоките, в които иска да развива компанията;
 • Предоставяне на детайлна информация за наличните и предстоящи програми за безвъзмездно финансиране, в т.ч. изисквания, критерии, стойности, етапи на получаване на средствата, изискуеми документи и т.н.;
 • Предоставяне на експертиза и насоки за мерките, които кандидата трябва да предприеме, за да отговори в максимална степен на критериите за оценка по дадена процедура и последващи действия от негова страна, за да се стигне до успешен проект;
 • Въпроси и отговори.
section1.2

Подготовка на проект или бизнес план

 

Подготовката на проектно предложение е комплексен процес, който преминава през няколко етапа:

 • Изготвяне на предварителна оценка на кандидата за потенциална му за получаване на финансиране по конкретна процедура, на база методика и критерии за оценка. Чрез този първоначален ранкинг, кандидата може да получи действителна представа за точките, които се очакват, силните и слабите му страни, както и какви бъдещи действия да предприеме, за да стане по-конкурентен;
 • Подготовка на необходимите документи за кандидатстване – формуляр за кандидатстване и бюджет, бизнес план, съпътстващи документи и декларации, според изискванията на финансиращите програми;
 • Окомплектоване на проектната документация и подаване на проекта по електронен път;
 • Съдействие при подготовка на документи и разяснения, които могат да бъдат поискани в процеса на оценка на проектното предложение.
icoo5

Управление на проект

 

Екипът на ИЮ Проджект ООД има значителен опит при управление и отчитане на проекти, като поема цялостната координация между кандидата и Управляващия орган, от подготовка на документи за сключване на договор до финалното верифициране и изплащане на субсидията, в т.ч.:

 • Администриране на кореспонденцията в ИСУН;
 • Подготовка на целия пакет документи за провеждане на процедури за избор на изпълнители според изискванията на законодателството /заповеди, тръжни документи, оферти, протоколи от оценка и др./;
 • Съдействие при подготовка на искания за плащания, междинни и финални отчети;
 • Съдействие при окомплектоване на всички необходими документи при отчитане на техническата и финансова част от проекта – предоставяне на детайлни изисквания, включително бланки на документи за: информираност и публичност, отчетни доклади; приемо-предавателни протоколи; фактури и плащания; съпътстващи счетоводни документи като индивидуален сметкоплан и счетоводни записи и мн. др.
icoo4

Кредитно консултиране

 

ИЮ Проджект ООД, съвместно със свои дългогодишни партньори, може да ви съдейства при подготовката на необходими документи за отпускане на кредит – оборотен или инвестиционен, включително съдействие при преговаряне или предоговаряне на условията с български банки.

Нашата услуга включва:

 • Подготовка на документация за кандидатстване за банков кредит или преструктуриране на съществуващ;
 • Финансова и икономическа обосновка за определяне целта на кредита и структуриране на кредитната сделка;
 • Установяване на контакти с представители на съответните банки в страната и съдействие при провеждането на преговори по условията на финансирането;
 • Подготвяне на конкретни оферти от съответните банки за срокове, лихви, такси и застраховки по кредитната сделка.
 • Договаряне на финансовите параметри по кредитната сделка с банковите институции.
section 09bg1
Untitled 20
section 09bg2

Желаете да разбирате първи за предстоящи програми?

Абонирайте се за новини

EU Project

Ще Ви дадем максимално бързо информацията, от която имате нужда.