Програми за финансиране

Project plan with pen

Процедура BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“

Farm with product

Подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

Man working with a computer, General Data Protection Regulation and European Union flag

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ И ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА“ 2021 2027

section3.7
section3.6
section 09bg1
Untitled 20
section 09bg2

Желаете да разбирате първи за предстоящи програми?

Абонирайте се за новини