УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ ДО НАШИТЕ КЛИЕНТИ И ДОСТАВЧИЦИ

„ИЮ ПРОДЖЕКТ“ ООД е фирма, специализирана в предоставянето на консултантски услуги, свързани с осигуряване на безвъзмездно финансиране от националните и европейски фондове, Ние предлагаме и обучения по ключови бизнес компетенции като лидерство, екипност, мотивация, управление на времето и др. За да Ви предоставяме тези услуги (както и да извършваме дейността си като цяло), ние се нуждаем от определени Лични данни.
Ние се отнасяме отговорно към Вашата лична неприкосновеност. Наша първостепенна цел е осигуряване на адекватна защита на Личните данни и зачитане личното пространство на физическите лица, които са или работят за наши Клиенти и Доставчици.
Ние сме съобразили настоящото уведомление за поверителност с Общия регламент 2016/679 за защита на личните данни (GDPR), в сила от 25 май 2015 г. и се обръщаме с него към Вас, в качеството Ви на Субект на данни. Моля запознайте се с настоящото Уведомление, за да разберете, как ние Обработваме Вашите Лични данни.
Нашите идентификационни данни като администратор на Лични данни и начините за връзка с нас са посочени накрая на този документ в раздел Как да се свържете с нас.


Някои по-често използвани термини
Следните термини с начални главни букви са използвани в настоящия документ със следното значение:
Доставчик е доставчик или потенциален доставчик на стоки или услуги на ИЮ ПРОДЖЕКТ, който е търговско дружество, едноличен търговец или физическо лице – свободна професия;
Клиент е клиент или потенциален клиент на ИЮ ПРОДЖЕКТ, който е търговско дружество или друга организация; за целите на това Уведомление „клиент“ е и посетител на нашата интернет страница и на наши страници в социалните мрежи (Фейсбук, Линкедин и др.);
Лични данни са всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано; настоящото Уведомление се отнася до Лични данни на Субекти на данни (вж. следващия параграф);
Обработване на (лични) данни означава всяка операция по събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, употреба, разкриване чрез предаване или разпространяване, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.
Субект на (лични) данни е физическо лице, чийто Лични данни се Обработват от ИЮ ПРОДЖЕКТ в качеството му на администратор, което физическо лице (а) е наш Клиенти или Доставчик; или (б) е представител или служител в организация, която е наш Клиент или Доставчик.

От текста по-долу на Уведомлението Вие ще научите:

Какви Лични данни обработваме
Как събираме и използваме Вашите Лични данни
С кого споделяме Вашите Лични данни
Предаване на Лични данни извън България
Колко време съхраняваме Вашите Лични данни
Колко защитени са Личните Ви данни
Какви права имате
Какво е важно да знаете при упражняване на правата Ви
Как да се свържете с нас

КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ ОБРАБОТВАМЕ
Ние събираме определена лична информация от Клиенти и Доставчици, съответно от Вас като техни представители, на различни етапи от деловите ни взаимоотношения. Ние събираме Лични данни директно от Вас, например когато ни ги предоставяте за целите на подписване на договор с Вас или с представляваното от Вас дружество или от Вашия работодател или колеги, например когато са Ви посочили като лице за контакт с оглед изпълнение на договор с Вашия работодател или от публични източници, например търговски регистър за справка относно Вашата представителна власт.
Ако ни предоставите Лични данни на други лица за целите на изпълнение на договора с нас (например служители, колеги), ние разчитаме Вие да им предадете копие на това уведомление.
Личната информация от тази категория можа да включва (без да е изброяването изчерпателно):
• Вашите имена;
• Вашето ЕГН (което обичайно се съдържа в договори, фактурите и други документи, които подписвате – тотариално заверени пълномощни, декларации и др.);
• телефонен номер, настоящ адрес, имейл адрес и други данни за контакт с Вас;
• длъжност/позиция във организацията, наш Клиент или Доставчик;
• образование/квалификация, трудова заето и други социално-икономически данни за субекти, свързани с наши Клиенти (напр. за законните представители и/или координатори на проекти при кандидатстване по процедура „Обучение на заети лица“);
• пол (напр. за целите на предоставяне на изискуема информация по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“);
• банкова сметка на Доставчици физически лица (за да им превеждаме възнаграждения по договор);
• информация, че ни „харесате“ или не и информация от Ваши постове, които Вие правите на наши страници в социалните мрежи;
• всяка друга информация, която Вие доброволно ни предоставяте.
Когато е необходимо във връзка с предоставяне на услугите ни по осигуряване на финансиране от националните и европейски фондове, ние събираме и определени чувствителни Лични данни, например данни за расов и етнически произход, здравословно състояние (увреждания и др.).
Ние може да разполагаме и с данни от имейл кореспонденция и друга информация, свързана с историята на деловите ни отношения.

КАК СЪБИРАМЕ И ИЗПОЛЗВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ
Ние обработваме Вашите лични данни най-често въз основа следните правни основания:
• във връзка с и за изпълнение на договор, който сключваме с Вас; или
• за изпълнение на наши задължения, които следват от нормативен акт, например във връзка със задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, европейското и националното законодателство относно управление на оперативни програми или при предоставяне на информация на съдебните и други държавни органи; или
• наш легитимен интерес, освен когато пред него преимущество имат Ваши интереси или Ваши основни права и свободи. Примери за наш легитимен интерес са повишаване качеството на нашите услуги, водене на кореспонденция с клиенти и трети лица във връзка със техни запитвания или с цел да им предложим наши услуги;
В някои случаи ние може да обработваме Ваши данни въз основа на Вашето изрично информирано съгласие; предоставеното Ваше съгласие може да бъде оттеглено по всяко време, при което ние ще преустановим занапред да обработваме Вашите данни, предмет на оттегленото съгласие.
Ние използваме Вашите Лични данни основно за долуизброените цели:
• да Ви предоставим услугите, които предлагаме и които Вие сте поискали;
• да Ви предоставяме информация във връзка с предлаганите от нас услуги, включително маркетингови съобщения;
• да осъществяваме връзка с Вас, когато сте ни задали въпрос или отправили искане за оферта за наша услуга, или да Ви уведомяваме за важни промени в условията ни за работа или вътрешните ни политики, или за пробиви в сигурността на данните;
• да повишаваме качеството на услугите, които Ви предоставяме, включително за вътрешни цели, като одити, анализи и проучвания, които да ни помогнат да подобрим дейността си;
• да извършваме поръчки, да координираме, съдействаме и заплащаме за услугите, които ни извършвате и продуктите, които ни доставяте, включително за поддържане на контакт с Вас;
• да извършваме дейността си съобразно приложимите счетоводни, данъчни и други закони, професионалните норми и правила, включително като отговаряме на искания на компетентни държавни органи;
• във връзка с правни претенции, така както е посочено в раздел Колко време съхраняваме  Вашите Лични данни, както и за цели, посочени на други места в това Уведомление.
Когато Обработваме Ваши Лични данни, необходими за да Ви предоставим поисканите от Вас наши услуги, както и за да изпълним нормативните си задължения, тази обработка е задължителна, за изпълнение на тези цели. В други случаи на събиране на Ваши Лични данни, ние ще Ви уведомим дали предоставянето на данните е необходимо и какви са последствията, ако откажете да ги предоставите. Също така, ние ще Ви уведомим, в случай, че бихме желали или се налага да използваме Вашите лични данни за цели и по начин, значително различаващи се от това, за което сме Ви информирали и при необходимост ще потърсим Вашето съгласие.

С КОГО СПОДЕЛЯМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ
При осъществяване на дейността ни може да се наложи да споделяме Ваши лични данни с:
• договарящите органи по съответните оперативни програми за финансова помощ, за целите на извършвания от тях мониторинг, оценка, финансово управление и одит, съгласно изискванията на приложимото законодателство (при извършване на консултантски услуги за нашите Клиенти);
• институции, които по силата на нормативен акт имат правомощия да изискват предоставянето на информация, сред която и лични данни, като например – съдилища, прокуратура, различни регулаторни органи като Комисия за защита на личните данни, органи с правомощия по защита на националната сигурност и обществен ред;
• наши Доставчици, професионални консултанти и бизнес партньори, с помощта на които Ви предоставяме услугите ни (включително фирми, които по възлагане поддържат нашата интернет страници, хардуеър и софтуеър, външни счетоводители, адвокати).
Ние споделяме Ваши Лични данни с горепосочените фирми и организации само доколкото е необходимо съгласно нормативните изисквания или договорните правила, и и само на техни служители, които действително се налага да имат Вашата лична информация за изпълнение на техните задължения. Във всички случаи ние сключваме договори в писмена форма с фирмите, с които работим, като изискваме от тях да предприемат необходимите мерки, за да гарантират защитата на Вашата персонална информация. Ние ще трансферираме на тези наши контрагенти единствено информацията, която им е необходима, за да за ни предоставят договорените услуги, без да им разрешаваме да използват Вашата информация за техни собствени цели. Ние няма да предоставяме Ваши Лични данни на трети лица, за да Ви пращат непоискани маркетингови съобщения, освен ако Вие сте дали необходимото съгласие за това.

ПРЕДАВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ИЗВЪН БЪЛГАРИЯ
Възможно е Ваши Лични данни да бъдат трансферирани в други държави-членки на Европейското икономическо пространство. На територията на тези държави е осигурено адекватно ниво на защита на личните данни, съгласно стандартите на Регламента.
КОЛКО ВРЕМЕ СЪХРАНЯВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ
Ние имаме вътрешна политика, която определя колко дълго съхраняваме Личните Ви данни. Тя е изградена основно на базата на вида информация, която събираме и целите, за които я събираме. Принципно, ние съхраняваме Вашите Лични данни толкова дълго, колкото е необходимо за целите на Обработването, за които данните са били събрани и за всяка друга допустима и свързана цел или до изтичане на законово определен срок (например законовият срок за съхранение и обработка на счетоводни данни и за данъчен контрол е 11 години). Наш легитимен интерес е да запазим определена Ваша персонална информация до изтичане на давностния срок за предявяване на претенции (5 години). Ние няма да изтрием или анонимизираме Ваши Лични данни, ако те са необходими за висящо съдебно или административно производство или производство по разглеждане на Ваша жалба пред нас.

КОЛКО ЗАЩИТЕНИ СА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ
Ние високо ценим Вашата лична неприкосновеност и се отнасяме много сериозно към мерките за сигурност на Личните данни, които сме събрали и съхраняваме.
Ние използваме множество физически, електронни и организационни мерки, подходящи с оглед на чувствителността на информацията, която поддържаме, за да защитим Вашите Лични данни, от непозволен достъп, използване или разкриване. Ние използваме защитни стени (firewalls), средства за контролиране на достъпа, разделяне на задълженията и други. Приели сме политики и процедури за защита на Личните данни. Ние изискваме от нашите Доставчици и партньори, които имат достъп до Ваши Лични данни, да използват подходящи мерки, с които да осигурят тяхната защита и поверителност. За съжаление предаването на информация по интернет или по телефон може да не е напълно сигурно, въпреки взетите от нас мерки. Поради това, моля да имате предвид, че предаването на Ваша лична информация чрез интернет или по телефон, се извършва на Ваш риск.

КАКВИ ПРАВА ИМАТЕ
Съгласно Регламента и останалото приложимо законодателство за Личните данни, Вие имате следните права:
• Право на достъп до Личните данни, свързани с Вас;
• Право да възразите срещу обработването на личните Ви данни, например когато ние се позоваваме на наш легитимен интерес;
• Правото да поискате коригиране на неточни Личните данни, свързани с Вас;
• Правото да поискате изтриване на Личните данни, свързани с Вас („правото да бъдеш забравен“);
• Право да поискате ограничаване на обработването на Ваши Лични данни;
• Правото да получите Личните данни, които сте ни предоставили и които ви засягат, и да ги използвате отново като ги прехвърлите на друг администратор („право на преносимост“);
• Право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, с адрес бул. „Цветан Лазаров“ № 2, гр. София, п. код 1592). Можете да потърсите защита на Вашите права и по съдебен ред.
Понякога определени Ваши права могат да възникнат и да бъдат упражнени само при определени основания за обработване на Личните Ви данни; други Ваши права търпят известни ограничения и изключения по силата на законодателството. Така например упражняване на правото на достъп до Личните Ви данни не следва да влияе неблагоприятно върху правата или свободите на други лица, включително върху опазването на търговската тайна или интелектуалната собственост. В случай че преценим, че има основание да се очаква подобно отрицателно въздействие, можем мотивирано да ограничим част от информацията, която ще Ви предоставим. Вие можете да поискате изтриване на Ваши лични данни в предвидените в Регламента случаи (например ако Вашите данни не са ни повече необходими за целите, за които сме ги събрали или ние ги обработваме в нарушение на приложимото законодателство), като ние можем да откажем да удовлетворим правото Ви, ако например данните са ни нужни във връзка с правна претенция или за да спазим наши други правни задължения.
Вие можете по всяко време имате право да възразите срещу обработването на Личните Ви данни при наличие на законово основание за това (например ние обработваме данните ви на основание легитимен интерес); ние ще прекратим обработването, освен ако можем да докажем, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред Вашите интереси, права и свободите, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

КАКВО Е ВАЖНО ДА ЗНАЕТЕ ПРИ УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА ВИ
Как да заявим правата си? За да упражните правата си съгласно Регламента можете да ни пишете на електронна поща office@euproject.bg или да ни изпратите запитването си по пощата или да ни го донесете на адреса, посочен накрая на този документ в раздел Как да се свържете с нас.
Заявления във връзка с упражняване на Ваши права по принцип се подават лично или от изрично упълномощено от Вас лице. Заявление може да бъде отправено и по електронен път, по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис. Когато са налице нормативни процедурни правила във връзка с упражняване на правата Ви (в Закона за защита на личните данни и други актове) те също следва да бъдат спазени.
В каква форма ще Ви отговорим? Във формата, в която се отправили запитването си до нас – писмено на хартиен носител или в електронна форма. Когато сте подали искане с електронни средства, по възможност информацията ще Ви бъде предоставена в широко използвана електронна форма, освен ако не сте поискали друго.
В какъв срок ще получите отговор? До един месец от получаване на Вашето искане ще Ви предоставим информация относно действията, които сме предприели по него. При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията. Ако такова удължаване се наложи, ще Ви уведомим в срок до един месец от подаване на искането Ви, като ще Ви обясним и по какви причини се налага това удължаване.
Съмнения относно Вашата самоличност. Когато имаме основателни опасения във връзка със самоличността на физическото лице, което подава искането до нас, можем да поискаме предоставянето на допълнителна информация, необходима за потвърждаване на самоличността на Субекта на данните. Ако не получим такава информация и не сме в състояние да идентифицираме субекта на данните, можем да откажем да предприемем действия въз основа на отправено до нас искане за упражняване на някое от посочените в това Уведомление права.

КАК ЩЕ ВИ УВЕДОМИМ ЗА ПРОМЕНИ В СЪДЪРЖАНИЕТО НА НАСТОЯЩОТО УВЕДОМЛЕНИЕ
Ние ще Ви уведомим за промени по същество в настоящия документ чрез нашите уеб страници и при възможност, по друг подходящ начин, така че Вие винаги да сте информирани за промените относно това какви Ваши Лични данни ние събираме, как ги използваме и при какви обстоятелства ги споделяме с други лица.

КАК ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС
Администратор на Личните данни е „ИЮ ПРОДЖЕКТ” ООД, с ЕИК: 206388729, адрес гр. София 1510, ж.к. Хаджи Димитър 35, ап.53
Моля отправяйте всички въпроси и искания във връзка с това Уведомление за поверителност към отговорника по защита на личните данни Миглена Иванова на електронна поща office@euproject.bg или на посочените координати по-горе.

 

EU Project

Ще Ви дадем максимално бързо информацията, от която имате нужда.