Статии и новини

Начало > Новини

Програма за развитие на селските райони

Публикуван е проект на Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-4.013 на проектни предложения по подмярка подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. За повече информация: ТУК

Read More »

Норвежки финансов механизъм

Втората покана за набиране на проектни предложения по програма „Развитие на бизнеса, иновации, малки и средни предприятия“, приоритет „Иновации за зелена индустрия“, малка грантова схема, е отворена за кандидатстване. Краен срок за кандидатстване – 24 Юни 2021 г., 13:00 ч. Повече подробности можете да намерите на уеб сайта на Иновация

Read More »

Нова цифрова платформа за гражданите на ЕС

От 19 април гражданите на цяла Европа ще имат възможност да представят вижданията си по всяка тема, която считат за важна за бъдещето на Европейския съюз, в многоезична цифрова платформа. Тя ще бъде част от цялостната организация на Конференцията за бъдещето на Европа – поредица от водени от гражданите дебати и

Read More »
section3.7
section2bg1
section 05bg1

Search

Archive

Category

Contact Us