Статии и новини

Начало > Новини

Споразумение за партньорство 2021-2027 – обсъждане

На 15 юли 2021 г. от 10:00 ч. ще се състои обществено обсъждане на Споразумението за партньорство между Република България и Европейската комисия (ЕК) за програмен период 2021-2027 г. С оглед на епидемичната обстановка в страната обсъждането ще се проведе дистанционно, в реално време, чрез платформата Webex. Желаещите да участват

Read More »

Програма за развитие на селските райони

Публикуван е проект на Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-4.013 на проектни предложения по подмярка подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. За повече информация: ТУК

Read More »

Норвежки финансов механизъм

Втората покана за набиране на проектни предложения по програма „Развитие на бизнеса, иновации, малки и средни предприятия“, приоритет „Иновации за зелена индустрия“, малка грантова схема, е отворена за кандидатстване. Краен срок за кандидатстване – 24 Юни 2021 г., 13:00 ч. Повече подробности можете да намерите на уеб сайта на Иновация

Read More »
section3.7
section2bg1
section 05bg1

Search

Archive

Category

Contact Us