Статии и новини

Начало > Новини

Програма за развитие на селските райони

Управляващият орган на Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. удължава срока на публикувания за обществено обсъждане проект на насоки по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-4.012 по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие

Read More »

Новата програма „Еразъм+“

Двудневно събитие в Брюксел, посветено на направлението Спорт по новата Програма „Еразъм+“ (2021-2027 г.), привлече вниманието на повече от 1500 участници. Събитието, открито от българския еврокомисар Мария Габриел, има за цел да информира за възможностите за насърчаване на спорта и физическата активност на местно, регионално и национално ниво чрез подкрепа от Програма

Read More »

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 (esf.bg)

Указания на УО на ОПРЧР за изпълнение на проекти в условията на извънредна епидемична обстановка | Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 (esf.bg) Във връзка със заповед РД-01-173/18.03.2021 г. на Министъра на здравеопазването, Управляващият орган на ОПРЧР дава следните указания: Временно се спират всички присъствени и групови обучения/ занятия в езикови

Read More »
section3.7
section2bg1
section 05bg1

Search

Archive

Category

Contact Us